این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > کمیته دائمی کنفرانس مهندسی برق ایران
.: کمیته دائمی کنفرانس مهندسی برق ایران


نام

وابستگی

دکتر مسعود شفیعی (دبیر کمیته دائمی کنفرانس)

دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي برق

دکتر محمود کمره اي

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

دکتر کریم فائز

دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي برق

دکتر احمد غلامي

دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده مهندسي برق

دکتر نصرت الله گرانپايه

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده مهندسي برق

دکتر محمودرضا حقي فام

دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

دکتر مسعود بابايي زاده

دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده مهندسي برق

دکتر علی جلالي

دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده مهندسي برق

دکتر عليرضا يزدي زاده

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور، گروه مهندسي برق

دکتر احمد خادم زاده

مرکز تحقيقات مخابرات ايران، گروه مهندسي برق

دکتر محمد حسين جاويدي

دانشگاه فردوسي مشهد، گروه مهندسي برق

دکتر سيد محمود مدرس هاشمي

دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

دکتر رحيم غيور

دانشگاه شيراز، دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر

دکتر سيد حسين حسيني

دانشگاه تبريز، دانشکده مهندسي  برق

دکتر شهرام محمدي

دانشگاه زنجان، مدير گروه مهندسي برق

دکتر حميدرضا ابوطالبي

دانشگاه يزد، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

دکتر جلال نظر زاده

دانشگاه شاهد، دانشکده فني مهندسي

دكتر محمدرضا صالحي

دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي برق و الكترونيك
 


Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618