این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم  • ارسال مقالات جهت داوری :  30 آبان 1394        12 آذر ماه 1394
  • پیشنهاد کارگاه: 30 آبان 1394               30 دی ماه 1394
  • اعلام نتایج داوری مقالات:  1 اسفند 1394
  • ارسال نسخه نهایی مقالات: 15 اسفند 1394
  • مهلت ثبت نام: 15 اسفند 1394
  • شروع کنفرانس: 21 اردیبهشت 1395
  • اتمام کنفرانس: 23 اردیبهشت 1395
Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618