این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Home > Scientific Committee
.: Scientific Committee


Name Affiliation
Abbas Zarifkar Shiraz University
Abolghasem Zeyd-abadi Isfahan University of Thechnology
Ahmad Hadaegh California State University San Marcos
Ahmad Khadem-Zadeh ICT Research Center
Ahmad Salahi ICT Research Center
Ahmad Salemnia Shahid Beheshti University
Ali Adibi Georgia Institute of Technology
Ali Akbar Safavi Shiraz University
Ali Akbar Tadayon Yazd University
Ali Banaei Sharif University of Technology
Ali Haghdel Shiraz University
Ali Hamzeh Shiraz University
Ali Jamshidi Shiraz University
Ali Mehrizi-Sani Washington State University
Ali Reza Keshavarz Shiraz University
Ali Reza Khayatian Shiraz University
Ali Reza Seifi Shiraz University
Ali Sheikholeslami University of Toronto
Ali Motie Nasrabadi Shahed University,Tehran
Alireza Behrad Shahed University
Alireza Salehi Khajeh Nasir Toosi University of Technology
Alireza Sedighi Yazd University
Alireza Yari ICT Research Center
Amin Nobakhti Sharif University of Technology
Amir Abolfazl Souratgar Amirkabir University of Technology
Asadollah Davari West Virginia University
Asghar Golami Isfahan University of Thechnology
Ashkan Sami Shiraz University
Ayaz Ghorbani Amirkabir University of Technology
Ayoub Mohammadian ICT Research Center
Babak Mohammadzadeh Asl Tarbiat Modarres University
Bijan Abbasi Arand Tarbiat Modarres University
Bijan Alizadeh Tehran University
Dr. Yousefi Isfahan University of Thechnology
Ebrahim Abiri Jahromi Shiraz University of Technology
Ebrahim Farjah Shiraz University
Eghbal Mansouri Shiraz University
Fariba Bahrami Tehran University
Farrokh Aminifar University of Tehran
Farshad Khunjush Shiraz University
Farzad Mohajeri Shiraz University
Farzaneh Abdollahi Amirkabir University of Technology
Farzaneh Abdollahi Amirkabir University of Technology
Gevork B. Gharehpetian Amirkabir University of Technology
Gholam Hossein Dastghaibi Fard Shiraz University
Habib Allah Abiri Shiraz University
Habib-Allah Daniali Shiraz University of Technology
Hamed Kebriaee Tehran University
Hamed Masnadi Shirazi Shiraz University
Hamid Khaloozadeh Khajeh Nasir Toosi University of Technology
Hamid Reza Abutalebi Yazd University
Hamid Reza Karimi University of Agder,Norway
Hamid Reza Shaker Center for Energy Informatics,Denmark
Hamid Reza Taghirad Khajeh Nasir Toosi University of Technology
Hamid Soltanian-Zadeh University of Tehran
Hamidreza Bakhshi Shahed University
Hasan Aghaee Nia Amirkabir University of Technology
Hassan Ghassemian Tarbiat Modares University
Hassan Moradi Amirkabir University of Technology
Hassan Zargarzadeh Missouri University of Science and Technology
Hooman Tahayori Shiraz University
Hossein Askarian Abyaneh Amirkabir University of Technology
Hossein Gharaee ICT Research Center
Hossein Hosseini Nezhad Khajenasir Toosi University of Technology
Hossein Kazemi Kargar Shahid Beheshti University
Hossein Mohseni University of Tehran
Hossein Seifi Tarbiat Modares University
Jamshid Aghaee Shiraz University of Technology
Javad Alirezaie  Ryerson University
Kamran Kazemi Shiraz University of Thechnology
Koroush Sedghisigarchi California State University,Northridge
Mahmood Fotuhi Firoozabad Sharif University of Technology
Mahmood Joorabian Shahid Chamran University of Ahwaz
Mahmood Kamarei University of Tehran
Mahmood Reza Haghifam Tarbiat Modares University
Mahmood Shahabadi University of Tehran
Mahmoud Farhang Shiraz University
Mahmoud Karimi Shiraz University
Mahmoud Shahabadi Tehran University
Mahsan Tavakoli Kakhki Khajeh Nasir Toosi University of Technology
Mansour Zolghadri Jahromi Shiraz University
Maryam Dehghani Shiraz University
Maryam Mohebi Khajenasir Toosi University of Technology
Maryam Zekri Isfahan University of Thechnology
Maryamsadat Tahavori Center for Energy Informatics,Denmark
Masood Babaei Zadeh Sharif University of Technology
Masoud Asadpour Tehran University
Masoud Movahedi Yazd University
Masoudreza Aghabozorgi Yazd University
Maziar Palhang Isfahan University of Thechnology
Mehdi Allah Bakhshi Shiraz University
Mehdi Davarpanah Tehran University
Mehdi Fasanghari ICT Research Center
Mehdi Kiani The Pennsylvania State University
Mehdi Miri Shiraz University
Mehdi Sojoodi Tarbiat Modarres University
Mehdi Vakilian Sharif University f Technology
Mehran Yazdi Shiraz University
Mehrdad Moallem Simon Fraser University
Mehrzad Biguesh Shiraz University
Mercedeh Khajavikhan University of Central Florida
Mohamdkazem Moravej Farshi Tarbiat Modarres University
Mohammad Ali Masnadi Shirazi Shiraz University
Mohammad Bagher Sharifian University of Tabriz
Mohammad Darainy McGill university
Mohammad Eshghi Sahid Beheshti University
Mohammad Hassan Asemani Shiraz University
Mohammad Hossein Kohaei Iran University of Science and Technology 
Mohammad Hossein Sheikhi Shiraz University
Mohammad Javad Yazdanpanah University of Tehran
Mohammad Khalaj Amir Hosseini Iran University of Science and Technology
Mohammad Mehdi Arefi Shiraz University
Mohammad Pouyan Shahed University
Mohammad Reza Hesamzadeh KTH Royal Institute of Technology,Sweden
Mohammad Saleh Tavazoei Sharif University of Technology
Mohammad Saliee Tarbiat Modarres University
Mohammad Yavari Amirkabir University of Technology
Mohammad Kazem Moravvej Farshi Tarbiat Modares University
Mohammadhasan Ghasemian Yazdi Tarbiat Modarres University
Mohammadhossein Kazemi Shahed University
Mohammadhossein Manshaee Isfahan University of Thechnology
Mohammadreza Besmi Shahed University
Mohsen Ghaffari Miab Tarbiat Modarres University
Mohsen Parsa Moghadam Tarbiat Modares University
Mojtaba Mazoochi ICT Research Center
Mojtaba Joodaki Ferdowsi University
Mostafa Derakhtian Shiraz University
Nahid E. Majd California State University San Marcos
Naser Mohammadzadeh Shahed University
Negin Manavizadeh Khajenasir Toosi University of Technology
Nosrat Granpayeh K.N.Toosi University of Technology
Omid Fatemi Tehran University
Paknoosh Karim Aghaee Shiraz University
Paniz Azmi Tarbiat Modarres University
Parham Shenavar Shiraz University
Rasool Kazemzadeh Sahand University of Technology
Rasoul Amirfattah Isfahan University of Thechnology
Reza Ahmadi Southern Illinois University
Reza Beyranvand Tarbiat Modarres University
Reza Boostani Shiraz University
Reza Sameni Shiraz University
Gholam Reza Yousefi Isfahan University of Technology
Rouhollah Doost-Hosseini Yazd University
Rshad Hosseini Tehran University
Sadjad Zarifkar Yazd University
Saeed Jafarzadeh California State University Bakersfield
Saeed Lotfifard Washington State University
Saeed Saeedi Tarbiat Modarres University
Saeed Sanei University of Surrey
Sahram Jafari Shiraz University
Sajjad Ozgoli Tarbiat Modares University
Sattar Hashemi Shiraz University
Seyed Ali Gharashi Shahid Beheshti University
Seyed mojtaba Mirsalim Amirkabir University of Technology
Seyyed Esmaeel Hosseini Shiraz University
Seyyed Mohammad Reza Moosavi Shiraz University
Seyyed Mostafa Fakhr Ahmad Shiraz University
Shadrokh Samavi Isfahan University of Thechnology
Shahin Jafarabadi Ashtiani Tehran University
Shahram Moein ICT Research Center
Shahram ShahbazPanahi University of Ontario,Canada
Shahrokh Jam Shiraz University of Thechnology
Shapour Golbahar Haghighi Shiraz University
Shohreh Kasaei Sharif University of Technology
Taher Niknam Shiraz University of Technology
Tahereh Binazadeh Shiraz University of Thechnology
Touraj Amraee Khajenasir Toosi University of Technology
vahid abootalebi Yazd University
Vahid Yazdanian ICT Research Center
Zohreh Azimifar Shiraz University
Mehran Jahed
Sharif University of Technology
Sara Darbari   Tarbiat Modarres University
Sina Khorasani Sharif University of Technology
Seyed Masoud Sayedi Isfahan University of Technology
Reza Sarvari Sharif University of Technology
Mohammad Bagher Ghaznavi Shahed University
Sattar Mirza Kuchaki Iran University of Science and Technology
Ebrahim Abiri Shiraz University of Technology
Farrokh Sarreshtedari Tehran University
Negin  Manavizadeh Khajenasir Toosi University of Technology


Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address :
Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618