این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Home > Contact Us
.: Contact Us


ICEE2016 Secretarial Office:
School of Electrical and Computer Engineering,  Shiraz University,  Namazi Square,  Shiraz,  IRAN.

Post Code: 71348-51154Electrical Engineering College


Tel: (+98) 7136133290

Fax: (+98) 7136474618

Mobile: (+98) 9175353450

Email: ICEE2016@Shirazu.ac.irPermanent ICEE Secretarial Office:
Department of Electrical Engineering,Aboureyhan Building,  Amirkabir University of Technology,  424,  Hafez Ave,  Tehran,  Iran

Post Box: 15875-4413 

Tel: +98(21) 64543555


Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address :
Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618